Australian Catholic University

Australian Catholic University (ACU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและได้รับเงินสนับสนุนทางด้านงานวิจัยจากรัฐบาลออสเตรเลีย ACUเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติและบุคลากรที่มีความเชื่อในทุกศาสนาจากทุกสัญชาติและทุกวัฒนธรรมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลีย และด้วยเจตนารมณ์นี้ทาง ACU จึงได้รับคนไทยจำนวน 5 คนจากจังหวัดปัตตานีของประเทศไทยเมื่อกลางปี ค.ศ. 2007 เพื่อมาทำความรู้จักและคุ้นเคยกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการเรียนรู้ระหว่างกันพร้อมกับแสวงหาความรู้ต่างๆจากประสบการณ์ของเราโดยไม่คำนึงถึงสาระความแตกต่างในชีวิตของทั้งสองฝ่าย

มหาวิทยาลัยACU รับนักศึกษามากกว่า 24,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศจำนวนเกือบ 3,500 คน นักศึกษาเหล่านี้ต่างมีความพึงพอใจกับการได้เรียนอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี อีกทั้งห้องเรียนที่มีขนาดเล็กเพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าถึงนักศึกษาทุกคนอย่างมีประสิทธฺภาพ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ACU จะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีคุณวุฒิ อีกทั้งบุคลากรทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ACU ที่ให้การบริการช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ กับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแห่งอื่นๆ

                  

ACU มีหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ดังนี้

 ศิลปะ
 ธุรกิจ
 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
 ศึกษาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 ดนตรี
 พยาบาล
 จิตวิทยา
 สังคมสงเคราะห์
 สังคมศาสตร์
 เทววิทยา
 ทัศนศิลป์และการออกแบบ

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ACU ได้แก่

 Sydney (North Sydney and Strathfield)
 Adelaide
 Ballarat
 Brisbane
 Canberra
 Melbourne

Website ของมหาวิทยาลัย ACU: www.acu.edu.au

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: