James Cook University [JCU]

James Cook University มีงานวิจัยในระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล, ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในเขตร้อน, ภาวะโลกร้อน, การท่องเที่ยว, และยารักษาโรคเขตร้อนและการดูแลสุขภาพของประชาชน  อีกทั้งยังมีหลักสูตรมากมายสำหรับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละสาขาวิชามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในโลกปัจจุบันได้อย่างแท้จริง และยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อเข้าถึงในวิชาชีพนั้นจริงๆ

James Cook University ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยJames Cook University ตั้งอยู่ที่เมือง Townsville และมีวิทยาเขตอื่นๆตั้งอยู่ที่ Brisbane, Cairns, Mackay,  Thursday Island, Mount Isa และวิทยาเขตใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ 

หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนใน James Cook University ได้แก่

 Science
 Medicine & Health
 Law
 Psychology $ Social Work
 Education
 Nursing
 Business & IT
 Creative Arts
 Humanities & Social Sciences
 Sustainability
 Engineering
 Veterinary Science

วิทยาเขตหลักของ James Cook University คือที่เมือง Townsville ตั้งอยู่เลขที่ 1 James Cook Drive, Townsville, QLD 4811

วิทยาเขตอื่นๆ ของ James Cook University ได้แก่

 Cairns : 14-88 McGregor Road, Smithfield, QLD 4878
 Mackay : Level 1 Building K, Mackay Base Hospital, Bridge Road, Mackay
 Mount Isa : PO Box 2572 Mount Isa QLD 4825
 Thursday Island : PO Box 260 Thursday Island QLD 4875
 Brisbane : 349 Queen St, Brisbane, QLD 4000

Website ของ James Cook University : http://www.jcu.edu.auติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: